Integriteitscode

Als trainers en coaches zijn wij:

 1. Dienstbaar en
  1. stellen de invalshoek van de cliënt centraal;
  2. stellen ons faciliterend op;
  3. zijn eerlijk en open in onze relatie met cliënten;
  4. richten ons op duurzame dienstverlening;
  5. maken bij de uitoefening van ons beroep geen misbruik van ons uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht;
  6. verplichten ons tot geheimhouding van hetgeen ons bij de uitoefening van ons beroep ter kennis komt;
  7. stimuleren open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening; en
  8. geven rekenschap van ons handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.
 2. Professioneel en
  1. geven eerlijk en volledig inzicht in onze kwalificaties en beperkingen ten aanzien van ons handelen, wanneer dat wordt verlangd;
  2. ontwikkelen onze professionele deskundigheid voortdurend;
  3. blijven op de hoogte van de recente ontwikkelingen op ons vakgebied;
  4. kenmerkt onze relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden;
  5. onthouden ons van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden;
 3. Persoonlijk en
  1. handelen op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid);
  2. doen alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden;
  3. balanceren tussen tussen onze doelen en belangen en die van anderen.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode heeft een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij het College van Beroep van de Raad van Toezicht over het niet naleven van deze beroepscode.

De Integriteitscode is onderdeel van de Speelregels.